سو الات تشريحي فصل 2

61 . هستک چیست و چه نقشی دارد ؟ درون هسته یک یا چند توده متراکم وجود دارد که از رشته ها و دانه هایی تشکیل شده است .  هستک جای بخشی از DNA  و پروتئین های متصل به آن و RNA  و پروتئین است و جایی است که ریبوزوم در آن ساخته می شود .  

62 . دستگاه غشای درونی را تعریف کنید ؟ گروهی از اندامک های یوکاریوتی  از  غشاهای  به  هم مرتبط تشکیل شده اند . که بعضی از آنها به هم پیوسته و بعضی دیگر از هم  جدا  هستند  .  این  غشا ها مجمو عه ای درون سیتوپلاسم ایجاد می کنند که به آن دستگاه غشای درونی می گویند . اندامک های این دستگاه   درساخت ، ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی با هم همکاری می کنند .

63 . شبکه آندوپلاسمی بر چند نوع است آها را مقایسه کنید ؟ دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد : شبکه آندوپلاسمی صاف و شبکه آندوپلاسمی زبر . این دو اندامک از نظر  ساختار و عمل با هم تفاوت دارند اما هردو از غشایی به هم پیوسته تشکیل شده اند . هم چنین شبکه آندوپلاسمی   به غشای خارجی هسته متصل است .

64 . شبکه آندوپلاسمی فضای درون سلول را به چند بخش تقسیم می کند ؟ به 2 بخش : فضای درون شبکه

       آندوپلاسمی و فضای بیرون شبکه آندوپلاسمی .

65 . ساختار شبکه آندوپلاسمی زبرچگونه است و وظایف آنرا بنویسید ؟  شبکه  آندوپلاسمی  زبر از  کیسه های پهنی ساخته شده است که  به یکدیگر متصل اند که زبر بودن آن بخاطر وجود  دانه های ریبوزومی برروی آن است . این  شبکه  دو  کار  مهم  انجام  می دهد  : 

      1.  غشاسازی  2. ساخت پروتئین های ترشحی

66 . عمل غشا سازی را توضیح دهید ؟ بعضی از پروتئین هایی که  توسط  ریبوزوم ها  ساخته  می شوند  و بعضی از فسفولیپید هایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند در غشای شبکه  آندوپلاسمی جای می گیرند ودر نتیجه غشای شبکه آندوپلاسمی وسیع تر می شود تا این که بخشی از آن به دیگ ر اندامک های سلول فرستاده می شود .

67. پادتن چیست و از چه چیز هایی ساخته شده است ؟  پادتن ها  مولکول های دفاعی بدن هستند که  توسط گلبول های سفید خون ساخته و  ترشح می شوند.هرمولکول پادتن از چندرشته پلی پپتیدی ساخته شده است. ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبرپلی پپتید های مولکول های پادتن را می سازند. این پلی پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنارهم قرارمی گیرند و به ترتیب پادتن کامل و فعال حاصل می شود .

68 . مراحل ساخته شدن و بسته بندی پروتئین ترشحی را که فقط از یک ر شته پلی  پپتید  ساخته  شده  است توضیح دهید ؟ 1. پلی پپتید ساخته و به درون شبکه آندوپلاسمی وارد می شود . 2. زنجیره های  کوچکی از مولکول های قند به پلی پپتید اضافه می شود . بدین ترتیب یک مولکول گلیکو پروتئین حاصل و برای   ارسال به خارج از شبکه آندوپلاسمی آماده می شود . 3 . شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول (کیسه چه ) انتقالی بسته بندی می کند . 4 . این وزیکول از  غشای شبکه  آندوپلاسمی  به  بیرون جوانه می زند . اکنون پروتئین ترشحی به جسم گلژی منتقل می شود تا بقیه کارهای لازم برای ترشح آن انجام شود . بعد از آماده شدن وزیکول انتقالی به سوی غشای شبکه آندوپلاسمی  می رود  تا  محتویات  خود  را  به خارج از سلول ترشح کند .

69. ساختار شبکه آندوپلاسمی صاف چگونه است ؟  شبکه به هم پیوسته ای از لوله ها و کیسه های غشا دار بدون ریبوزوم است که درون  غشای آن آنزیم های متعددی  جای  گرفته  است  که وظایف اصلی این شبکه را انجام می دهد .

70 . وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید ؟  ساخت چربی ها استروئید ها و فسفولیپیدها . ذخیره یون کلسیم

71 . وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف سلول های جگر را توضیح دهید ؟

          1. در  این شبکه آنزیم های  تنظیم کننده ی میزان قند خون وجود  دارد 2 . سم زدایی

72 . سم زدایی را تعریف کنید ؟  در  شبکه  آندوپلاسمی  صاف  سلول های  جگر  آنزیم هایی وجود دارد که داروها و مواد شیمیایی مضر  را تجزیه می کند . این کار را سم زدایی سلول های جگر می گویند .

73 . یون کلسیم چه اهمیتی برای بدن دارد  ؟ یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها لازم است . هنگامی که پیام عصبی   به  سلول های   ماهیچه  می رسد  یون کلسیم از  شبکه آندوپلاسمی  نشت می کند  به سیتوپلاسم وارد و باعث انقباض سلول می شود .

 74 . ساختار جسم گلژی چگونه است ؟ این اندامک از کیسه های پهنی که بر روی هم قرار گرفته اند ساخته شده است . جنس این کیسه ها  از غشاست . این کیسه ها بر خلاف شبکه آندوپلاسمی به یکدیگر متصل نیستند .

75 . تعداد جسم گلژی در سلول به چه چیزی بستگی دارد ؟  به میزان فعالیت سلول در ترشح مواد و پروتئین

76 . جسم گلژی چه کاری انجام می دهد ؟ مولکول هایی که  توسط شبکه  آندوپلاسمی تولید  می شود  بوسیله وزیکول انتقالی به جسم گلژی  می رسد  . و د ر آن  دستخوش  تغییرات  شیمیایی  می شود  .  و در نتیجه  این تغییرات مولکول ها نشانه گذاری می شوند و بر حسب نشانه ای که دارند به قسمت های مختلف سلول فرستاده می شوند .

77 . منشاء لیزوزوم کجاست و ساختار آن چگونه است ؟  شبکه  آندوپلاسمی  زبر و جسم گلژی لیزوزوم را تولید می کنند . لیزوزوم کیسه ای غشایی است که دارای آنزیم های تجزیه کننده می باشد .

8. چگونه دیگر قسمت های سیتوپلاسم از  گزند آنزیم های  گوارشی لیزوزوم  در امان می مانند  ؟  غشای لیزوزوم در واقع پیرامون قسمتی را فرا گرفته است که که آنزیم های تجزیه کننده در آن قرار گرفته اند .

79 .  سلول ها  چگونه  مواد  غذایی  را  می بلعند  ؟  سلول ها  مواد  غذایی  را  بوسیله ی  کیسه های  ریز  سیتوپلاسمی که واکوئل غذایی نام دارند وارد سلول می کنند .

80 . کارهای لیزوزوم را بنویسید ؟  لیزوزوم ها  با پیوستن به واکوئل غذایی آنزیم های گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و  محتوای درون واکوئل را  تجزیه می کنند  .  یکی دیگر از  کارهای لیزوزوم  بلع یا  گوارش اندامکهای پیر یا آسیب دیده سلول است . لیزوزوم در رشد و نمو جنین نقش حیاتی دارد . مثلا بعضی از آنزیم های لیزوزومی بافت هایی را که در زمان  جنینی بین انگشتان دست و پا وجود دارد را نابود و انگشتان را از یکدیگر جدا می کند .

 

81 . دو نوع واکوئل را نام ببرید ؟ واکوئل مرکزی و واکوئل ضربان دار

82. نقش واکوئل مرکزی چیست ؟  1.  با جذب آب به بزرگ شدن  سلول  کمک  می کند   2.  مواد شیمیایی حیاتی و مواد دفعی حاصل از متابولیسم سلولی را ذخیره میکند  3.  واکوئل های  مرکزی  در گلبرگ  گیاهان ممکن  است رنگیزه هایی داشته باشد که باعث جذ ب حشرات هنگام گرده افشانی  می شود 4 . در بعضی  از گیاهان واکوئل های مرکزی مواد سمی دارند که گیاه را د ر برابر  جانوران گیاه خوار  و بعضی آفات  گیاهی حفظ می کند .

83 . وظیفه ی واکوئل ضربان دار چیست ؟ آب اضافی را از درون سلول جمع می کند و به بیرون سلول می- راند .

84 . وجود واکوئل ضربان دار چه ضرورتی برای آغازیانی که در آبهای شیرین زندگی می کنند دارد ؟ چون  آب دائما وارد آنها می شود و  اگر راهی برای دفع این آب اضافی وجود نداشته باشد سلول آنقدر حجیم می شود که سرانجام می ترکد .

85 . نحوه ی ارتباط اندامک های دستگاه غشای درونی را توضیح دهید . پیوستگی های ساختاری مستقیمی بین پوشش هسته شبکه آندوپلاسمی  زبر و شبکه آندوپلاسمی صاف بر قرار است  . وزیکول انتقالی در شبکه آندوپلاسمی ساخته می شود بعد به جسم گلژی وارد  می شود و سرانجام به لیزوزوم و واکوئل تبدیل می شود . پروتئین های ترشحی که توسط جسم گلژی نشانه گذازی شده اند به  قسمت های مختلف  سلول و نیز به  بیرون از سلول فرستاده می شوند . و لیزوزوم ها به واکوئل های غذایی که مواد غذایی را از بیرون از سلول دریافت می کنند متصل می شوند ومواد درون آن را تجزیه و گوارش می کنند .

86 . کلروپلاست چیست ؟ گروهی از پلاست های کلروفیل دار است که در سلولهای گیاهی و بعضی آغازیان مانند جلبکها وجود دارد و  انجام فتوسنتز را بر عهده دارد .

87 . فتو سنتز چیست  ؟ فر آیندی  است که درآن  انرژی نوری   خورشید به  انرژی  شیمیایی نهفته در قندها تبدیل می شود .

88 . فضای درون کلروپلاست به چند قسمت تقسیم می شود ؟ نام ببرید .  به 3 قسمت  :  1.  فضای  بین  دو غشای درونی و برونی 2 .  فضایی که توسط غشای درونی  احاطه شده است و ماده ای  سیال به نام بستره آن را پر می کند و دسته هایی از قرص ها و لوله ها در  آن قرار دارند  .  3 .  فضای درون  قرص ها و لوله ها

89 . گرانوم چیست ؟ دسته های قرص ها و لوله ها در بستره به صورت دسته هایی چند  تایی روی  هم قرار می گیرند به هریک از این دسته ها گرانوم می گویند که انرژی خورشیدی در آن به دام می افتد .

90 . میتو کندری چیست و چه کاری انجام می دهد ؟ میتو کندری  اندامکی است که  از غشای دو لایه تشکیل شده است و انرژی شیمیایی  را از شکلی به  شکل دیگر  تبدیل می کند .  این اندامک  انجام تنفس سلولی را بر عهده دارد . 

91 . تنفس سلولی چیست؟ فرآیندی است که درطی آن انرژی نهفته درغذا ها  به  انرژی  مولکولهای سوختی سلول ATP  تبدیل می شود .

92 . فضای درون میتوکندی به چند قسمت تقسیم می شود ؟ نام ببرید . به دو قسمت : 1 .  فضای بین غشای درونی و غشای خارجی 2 . فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده است و ماده ای به نام ماتریکس آن را پر می کند .که بسیاری از واکنش های شیمیایی تنفس سلولی در آن انجام می شود .

93 . غشای  درونی در میتوکندری  چگونه  است ؟ غشای درونی  بسیار چین  خورده است و  آنزیم هایی که ساختن ATP  را بر عهده دارند درون این غشا و در سطح آن قرار دارند .

94 . کریستا چیست و چه مزیتی دارد ؟ هر چین خوردگی  درغشای درونی یک  تیغه بوجود می آورد که به آن کریستا  می گویند و موجب  افزایش سطح غشای درونی می شوند . افزایش سطح  غشای درونی باعث بالا رفتن توانایی میتوکندری در تولید ATP می شود .

95 . انتشار را تعریف کنید ؟ انتشار یعنی حرکت ماده  از جایی که تراکم آن  بیشتر است به جایی که تراکم آن کمتر است در جهت  یکنواختی غلظت آن ماده در همه ی نقاطی که قرار دارد .

 96 . اتشار تهسیل شده را تعریف کنید ؟   بعضی  از مواد به  راحتی نمی توانند  از غشای فسفولیپیدی  عبور کنند . این مواد به کمک کانال های پروتئینی از عرض غشا می گذرند که در این پدیده جهت حرکت از محیط با تراکم بیشتر به محیط با تراکم کمتر است و  چون با کمک کانال های   پروتئینی انجام می گیرد به آن انتشار تهسیل شده می گویند .

97. انتشار فعال را تعریف کنید ؟ بعضی از مواد  بر خلاف جهت شیب انتشار از عرض غشا عبور می کنند . وقتی غلظت یک مولکول داخل سلول بیش تر از غلظت آن در بیرون  سلول باشد انتظار می رود بنا به پدیده ی انتشار مولکول ها در جهت شیب غلظت از سلول خارج شوند اما سلول با مصرف ATP   و توسط ناقلهای پروتئینی این مولکول ها  را در  جهت خلاف  شیب  غلظت به درون سلول وارد کند . به این نوع انتقال انتقال فعال می گویند .

98 . ذرات بزرگ چگونه به سلول وارد یا از آن خارج می شوند عکس این پدیده را توضیح دهید ؟ ذرات بزرگ نیز به  وسیله  فرایند  آندوسیتوز  به  سلول وارد یا  از آ ن  خارج  می شوند  . عکس آندوسیتوز اگزوسیتوز  است . در  اگزوسیتوز وزیکول  که حاوی ذرات  بزرگتر است به غشای پلاسمایی نزدیک شده و محتویات درون خود را به بیرون از سلول ترشح می کند . 

99 . اسمز را تعریف کنید ؟ و در کجا اتفاق می افتد ؟  انتشار آب ازطریق عرض یک  غشای دارای  نفوذ پذیری انتخابی ، اسمز نامیده می شود. اسمز در جایی  روی  می دهد که دو  محلول با غلظت  متفاوت آب  به وسیله یک غشای دارای نفوذ پذیری از یکدیگر جدا شوند . 

100 . فشار اسمزی را با یک مثال توضیح دهید ؟ کیسه ای از یک غشای دارای   نفوذ پذیری انتخابی ساخته شده است و درون آن از محلول شکر پر شده است . انتهای باز کیسه به یک لوله مویین بسته شده است و کیسه در ظرف آب قرار دارد . پس از مدت کوتاهی آب به درون کیسه نفوذ می کند  و محلول  شکر در  لوله مویین به بالا حرکت می کند . به فشاری که مایع درون لوله مویین به مایع درون کیسه وارد می کند فشار اسمزی نامیده می شود .

101 . منظورازغشای دارای نفوذ پذیری انتخابی چیست ؟ یعنی غشا  فقط به  یک  نوع مولکول اجازه ی ورود یا خروج از سلول می دهد.

102 . اگر یک سلول انسانی مانند گلبول قرمز را در آب فرو ببریم چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟  آب  از طریق اسمز وارد سلول می شود و سلول آنقدرمتورم می شود و سر انجام می ترکد . زیراغشای سلولی ظریف و نازک است ، و نمی تواند دربرابرفشار مایع مقاومت کند . 

103 . چه   عاملی از ترکیدن سلول ها در بد ن ما جلو گیری می کند  ؟ خون  و مایعات  دیگر در  بد ن  ما ، غلظتی مشابه غلظت درون  سلول ها دارند  ،  در نتیجه آب نمی تواند بیش  از حد از طریق  اسمز  وارد سلول های بدن شود .

104 . پدیده تور ژسانس (آماس )  را تعریف  کنید  ؟ اگر  یک  سلول گیاهی را در آب فرو ببریم د ر این صورت آب از بیرون سلول ، از میان دیواره سلولی وغشا ی  پلاسمایی به درون واکوئل جریان می یابد.در نتیجه سلول باد می کند اما نمی ترکد. این پدیده  تور ژسانس  نامیده می شود .علت  این پدیده  این  است که دیواره سلولی  از منبسط شدن  سلول به مقدار زیاد جلوگیری  می کند . دیواره ی  سلولی کشیده می شود  ، اما پاره نمی شود .

105 . تور ژسانس  چه اهمیتی برای گیاهان خشکی دارد  ؟  تورژسانس  سلول ها  به گیاه  کمک می کند تا استوار بماند مثلا وقتی همه ی سلول ها ی یک برگ به طور کامل متورم شده باشند به یکدیگر فشار وارد می کنند و برگ در حالتی گسترده و منبسط قرار می گیرد . 

106 .  پلاسمولیز چیست ؟  اگر گیاه آب از دست بدهد ، سلول ها تورم خود را از دست می دهند . و برگها پژمرده می شوند. این پدیده ی پژمرده شدن پلاسمولیز نام دارد . 

 

 

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 22:28 توسط مرتضی نوری زاده |