Ø     سو الات تشريحي فصل 2

1. مشخصات مشترک بین همه ی سلول ها چیست ؟ 1. تخصصی هستند وکار مخصوصی انجام می دهند 2. هسته دارند که دارای DNA     میباشند 3. دارای غشاء پلاسمایی هستند 4. سیتوپلاسم دارند.

2. چه عواملی ویژگی های ریخت شناختی تریکودینا را تعیین وکارسلول را اختصاصی می کنند ؟ برخی ژن های موجود در DNA   تریکودینا شکل و ویژگی های ریخت شناختی سلول را تعیین و برخی ژن های دیگر با تنظیم تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند .

3. غشا ء پلاسمایی چیست و چه کارهایی انجام می دهد ؟ غشاء پلاسمایی محتویات سلول را از محیط بیرون جدا می کند و در واقع مرز بین سلول و دنیای خارج از سلول است . این غشا به سلول کمک می کند تا مواد مورد نیاز خودش را از محیط اطراف بگیرد و مواد زاید را به محیط دفع کند . غشاء پلاسمایی سیتو پلاسم را احاطه کرده است .

4. سیتو پلاسم چیست ؟ ماده ای نسبتا" روان است که اندامک های مختلفی در آن جای دارند .

5. هسته و مژکها چه وظایفی دارند ؟ هسته برای تنظیم فعالیت های سلول تخصص یافته است ومژکها موجب حرکت سلول یا حرکت مایع در اطراف آن می شوند .

6. دو نوع میکروسکوپ نام ببرید ؟ 1. میکروسکوپ نوری 2. میکروسکوپ الکترونی

7. واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن چیست ؟ یک میکرومتر چند میلی متر است ؟ واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن میکرون        (  میکرومتر ) است . یک میکرومتر 001/0 میلی متر است .

8. نمونه را تعریف کنید ؟ آنچه را که با میکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم نمونه می نامیم .

9. میکروسکوپ نوری تا چه اندازه می تواند تصویر  نمونه را بزر گ کند به این عمل چه می گویند ؟

    میکروسکوپ نوری می تواند تصویر نمونه را تا 1000 برابر بزرگ کند . بزرگ کردن تصویر یک جسم را بزرگ نمایی می گویند .

10. ریزنگار را تعریف کنید ؟ عکسی که به وسیله ی میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود ریزنگار نام دارد.

11. دو عامل مهم در استفاده از میکروسکوپ ( میکروسکوپی ) را نام ببرید ؟ 1.بزرگ نمایی2.قدرت تفکیک

12. قدرت تفکیک چیست مثال بزنید ؟ قدرت تفکیک عبارتست از توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر . مثلا" اگر شب هنگام با چشم غیر مسلح به آسمان نگاه کنیم آنچه به چشم ما یک ستاره به نظر می آید با تلسکوپ ممکن است به صورت دو ستاره نزدیک به هم دیده شود . بنا براین می گوییم قدرت تفکیک تلسکوپ از قدرت تفکیک چشم انسان بیشتر است .

13. توانایی هر ابزار نوری در چیست ؟ مثال بزنید . توانایی هر ابزار نوری به قدرت تفکیک آن بستگی دارد . مثلا" میکروسکوپ نوری  نمی تواند اجسام کوچکتر از 2/0 میکرومتر یعنی در حدود اندازه ی کوچک ترین باکتری  را نشان دهد .

14. میکروسکوپ های الکترونی چه مزیتهایی نسبت به میکروسکوپهای نوری دارند ؟ در میکروسکوپ های الکترونی به جای نور از الکترون استفاده می شود . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی به مراتب ازمیکروسکوپ نوری بیشتر است .

15. قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی چقدر است ؟ میکروسکوپ های الکترونی مدرن می توانند اجسام ریزی به اندازه ی 2/0 نانو متر را نشان دهند .

16. دو نوع میکروسکوپ الکترونی را نام ببرید ؟ 1. میکروسکوپ الکترونی نگاره     2.  میکر و سکو پ الکترونی گذاره

17. چرا میکروسکوپ های الکترونی جایگزین میکروسکوپ های نوری نشده اند ؟ یکی از علل این امر آن است که با میکروسکوپ های  الکترونی نام برده نمی توان سلول زنده را بررسی کرد .

18. اندازه و شکل هر سلول به چه چیزی بستگی دارد / مثال بزنید ؟ به کار آن سلول بستگی دارد . مثلا" سلول های ماهیچه ای دراز اند  ومی توانند قسمت های مختلف بدن را به یکدیگر نزدیک کنند .

19. کوچکترین اندازه ی سلول چقدر باید باشد؟باید به قدری باشد که به مقدار کافی DNA  پروتئین و اندامک های لازم برای زیستن و  تولید مثل کردن را در خود جای دهد .

20. عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول چیست ؟ توضیح دهید . نسبت سطح به حجم است : سطح سلول باید به انداره ای باشد که بتواند به  مقدار کافی مواد غذایی از محیط بگیرد و مواد راید به محیط دفع کند .

21. دو نوع سلول که از ابتدا ی عمر زمین پدید آمده اند کدام اند ؟ سلول های پروکاریوتی و سلول های یوکاریوتی

22. ناحیه ی نوکلئوئیدی چیست ؟ سلول پرو کاریوتی هسته ی سازمان یافته و مشخص ندارند و DNA وپروتئین های همراه درون     ناحیه  ای به نام ناحیه ی نوکلئوئیدی قرار گرفته است .

23. غشای سیتو پلاسمی چیست ؟ پرده ای نرم است که سیتوپلاسم سلول باکتری را در بر می گیرد .

24. دیواره ی سلولی باکتریایی  چیست و چه نقشی دارد ؟ در بیشتر باکتری ها اطراف غشای پلاسمایی را دیواره ای سخت فرا گرفته است  که به آن دیواره ی سلولی باکتریایی می گویند . این دیواره از سلول محافظت  می کند و سلول را در حفظ کردن شکل یاری می کند .

25. کپسول چیست وظیفه ی آن را بنویسید ؟ در بعضی از باکتری ها دیواره ی سلولی بوسیله ی پوشش چسبناکی به نام کپسول احاطه شده است . کپسول نیز باعث محافظت سلول می شود . همچنین کپسول  به بعضی از باکتری ها کمک می کند تا به سطوح مختلف بچسبند .

26. پیلی چیست و چه وظیفه ای دارد ؟ بعضی از باکتری ها بر آمدگی هایی بر سطح خود دارند . این بر آمدگی های مو مانند را اگر کوتاه  باشند پیلی می نامند . پیلی به چسبیدن باکتری به سطوح مختلف کمک می کند .

27. تاژک چیست و چه وظیفه ای دارد ؟ بر آمدگی های بلند را تاژک می نامند . تاژک با حرکات   خو د باکتری را در محیط مایع پیرامون به جلو می راند . 

28. آشکارترین تفاوت میان سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی چیست ؟  این  است  که  ا ند ا مک  ها ی گوناگونی در سلولهای یوکاریوتی وجود دارد و ساختار این سلولها پیچیده تر از سلولهای پروکاریوتی است .

29. اندامک های غشا دار را تعریف کنید ؟ در سلولهای یوکاریوتی غشاهایی سیتو پلاسم را به قسمت ها یمجزا تقسیم می کند . زیست شناسان قسمتهایی را که با غشاهایی احاطه شده است اندامک های غشادار می نامند . مانند هسته دستگاه آندوپلاسمی میتوکندری  پراکسی زوم لیزوزوم و جسم گلژی

30. چرا فرآیندهای متفاوت متابولیسمی که به وضعیت های مختلف نیاز دارد به طور همزمان د ر  سلو ل رخ می دهد ؟ چون هریک در درون اندامک خاصی اتفاق می افتد . در درون هر اندامک وضعیت خاصی که برای فرآیندهای متابولیسمی مورد نیاز است فراهم و حفظ می شود و این وضعیت د ر  ا ند ا مک  ها ی گوناگون متفاوت است .

31. هورمون های استروئیدی و H2O2 در کجا ساخته می شوند ؟ هور مو ن  ها ی استر و ئید ی  د ر شبکه ی اندوپلاسمی و H2O2 در  پراکسی زوم که در مجاورت آن قرار دارد ساخته می شود .

32. چگونه استروئیدها از تخریب بوسیله ی H2O2 درامان می مانند ؟ H2O2 در پرا کسی  ز و م  ها باقی می ماند ودر همان جا به H2O تبدیل می شود .

33. فواید غشاهای درون سلولی را بنویسید ؟ بسیاری از متابولیسم سلولی در اندامکهای غشا دار انجام می شود . این غشاها مجموع مساحت غشاهای سلول را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد . این غشاها سطوحی را فراهم می کنند که در آنها فرآیندهای مهم متابولیسمی روی می دهد. درواقع بسیاری از آنزیم هایی که برای فر آیندهای متابولیسمی لازم است درون غشای اندامک ها وجود دارد.

34. چه اندامک هایی در سلولهای گیاهی وجود ندارد ؟ 1.لیزوزوم 2. سانتریول3.تاژک

  35. سانتریول از چه چیزی ساخته شده وچه وظیفه ای بر عهده دارد ؟ سانتریول از ساختارهای سلولی بدون غشا است و لوله هایی به نام ریز لوله و رشته هایی به نام ریز رشته ساخته شده است و در سازما ن دهی میکروتوبول ها وتشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک دخالت دارد .

36. در چه سلول هایی تاژک وجود دارد ؟ در سلول های جانوری ممکن است یک یا چند تاژک   وجو د داشته باشد اما به جز بعضی سلول های جنسی نر در بعضی از گونه های گیاهی سلولهای گیا هی  تا ژ ک ندارند .

37. درچه سلول هایی سانتریول وجود دارد ؟ در سلول های جانوری و گیاهان ابتدایی مانند  خز ه  ها  و  سرخس ها وجود دارد . اما در سلولهای گیاهی پیشرفته دیده نمی شود .

38. تاژک سلولهای یوکاریوتی چه تفاوتی با تاژک سلول های پروکاریوتی دارد ؟ از نظر ساختار وعمل با تاژک سلول های پروکاریوتی تفاوت دارد .

39. چه اندامک هایی در سلول های جانوری وجود ندارد ؟ 1. واکوئل 2.کلرو پلاست  3. دیواره سلولی

40. آیا دیواره ی سلولی گیاهی با دیواره ی سلولی باکتریایی مشابه است ؟ دیواره ی سلولی  گیاهی  ا ز

      نظر ساختار وعمل با دیواره ی سلولی باکتریایی متفاوت است و از سلولز ساخته شده است .

41. کلروپلاست چه وظیفه ای دارد ؟ در کلروپلاست ها فتوسنتز رخ می دهد .

42. واکوئل چیست و چه وظایفی دارد ؟ کیسه ای از جنس غشاست که در بسیاری ا ز سلول های  گیاهی بالغ وجود دارد . آب و مواد شیمیایی گوناگونی را ذخیره می کند . آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی  ر ا به انجام می رساند . علاوه بر این واکوئل ها با جذب آب اضافی و منبسط شدن می توانند به بزرگ  شد ن سلول کمک کنند .

43. از میان اندامک های بدون غشا چند مورد نام ببرید و بگویید از چه چیزهایی ساخته شده اند ؟    سانتریول واسکلت سلولی و ریبوزوم  از اندامک های بدون غشا هستند که از رشته هایی به نام ریز رشته و لوله هایی به نام ریز لوله ساخته می شوند .

44. مکان ریبوزوم ها در کجاست ؟ بعضی از آنها در درون مایع سیتوپلاسمی قرار دارند و بغضی دیگر به بخش هایی از شبکه آندوپلاسمی ونیز غشای خارجی هسته چسبیده اند .

45. چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها یکپارچه اما دیواره ی سلول های گیاهی منفذ دار است ؟  چو ن باکتری ها قارچ ها تک سلولی هستند  بر عکس گیاهان پر سلولی هستند و هر سلول  نیاز  به  ا رتباط   با سلول های پیرامونی است .

46. تیغه ی میانی چیست ؟ به لایه ی مشترک بین سلول های مجاور در دیواره ی سلولی تیغه ی  میا نی می گویند .

47. دیواره ی نخستین و دومین را در دیواره ی سلولی تعریف کنید ؟  به  لایه ی روی  تیغه  ی  میا نی دیواره ی نخستین می گویند . در بعضی از سلول های گیاهی مسن بر روی  دیواره ی  نخستین  دیواره ی دیگری به نام دیواره ی دومین رسوب می کند که این لایه ضخامت دیواره ی سلولی  را افزایش می دهد .

48. پلاسمودسم چیست و چه وظیفه ای دارد ؟ دیواره ی  سلولی  ضخیم  است  اما  منافذی  دارد  که  از طریق آنها ارتباط بین سلول ها بر قرار می شود  ماده ی زنده ای که بین این منافذ را پر میکند پلاسمودسم نام دارد که از طریق آن موادی مانند آب مواد غذایی و پیام های  شیمیایی بین  سلول ها  منتقل  می شود .

49. لان چیست ؟ دیواره ی  سلول گیاه در بعضی نقاط نازک می شود به این مناطق نازک لان می گویند.

50. بیشترین مولکول های غشا کدام اند و چه ویژگی دارد ؟ مولکول های فسفولیپیدی هستند که بخشی ازآنها آب گریز وبخشی دیگر آبدوستند  در نتیجه فسفولیپید ها به صورت دو  لایه به گونه ای قرار می گیرند که سدی در برابر مولکول های آب تشکیل می دهد . البته این سد کاملا در   برابر  مولکول  های  آب  غیر قابل نفوذ نیستند . مولکول های لیپیدی به راحتی از این لایه عبور می کنند .

51. پروتئین های غشا را نام ببرید ؟ مولکول های پذیرنده و  آنهایی که در سراسر  عرض  غشا قرار  دارند

52. در باره ی مولکول های پذیرنده توضیح بدهید ؟  بعضی از پروتئین های غشا به ویژه  آنهایی که درسطح آن قرار دارند مولکول هایی پذیرنده هستند یعنی به مولکول های  دیگر  متصل می شوند. و از این راه به برقراری اتصال میان سلولها و مولکولها  کمک می کند . 

53. پروتئین های سراسری چه کاری انجام می دهند ؟ پروتئین هایی که  در سراسر  عرض غشا قرار دارند کانال ها یا منافذی را برای عبور مواد در غشا انجام می دهند   . مولکول ها از  یک سمت این  کانال ها ورود و از سمت دیگر خارج می شوند .

54. ریبوزوم ها در کجا قرار دارند وچه عملی را انجام می دهند ؟ این اجزا در سیتوپلاسم  و نیز در  اندامک

      هایی همچون میتوکندری و کلرو پلاست یافت می شود و در پروتئین سازی مشارکت می کند .

55. ساختار ریبوزوم را توضیح دهید ؟ هر ریبوزوم  از دو بخش غیرمساوی تشکیل شده است که هر دوی آنها از پروتئین و انواع ویژه ای RNA   که به آنها RNA های ریبوزومی می گویند ساخته شده است .

56. ریبوزوم های سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی را با هم مقایسه کنید ؟  ریبوز وم های سلو لهای پروکاریوتی ساختاری ساده تر و اندازه ای  کوچکتر از ریبوزوم های سلول های یوکاریوتی دارند اما با ریبوزوم هایی درون میتو کندری ها و   کلروپلاست های سلولهای یوکاریوتی شبیه هستند.درحالی ریبوزوم های درون مایع سیتوپلاسمی (سیتوسل )سلول های یوکاریوتی وریبوزوم های چسبیده به برخی بخش های شبکه آندو پلاسمی  این سلول ها  ساختاری  پیچیده تر واندازه ای کمی بزرگ تر از ریبوزوم های  سلول های پروکاریوتی دارند .

57. کار هسته چیست ؟ هسته بزرگ ترین اندامک درون سلول است که  بیشترین  ماده  ژنتیک  سلول  های یوکاریوتی را در بر دارد . هسته مرکز تنظیم ژنتیک سلول های یوکاریوتی است . که DNA موجود در هسته فعالیت های آنرا کنترل می کند .

58 . پوشش هسته را توضیح دهید ؟ هسته را پوشش هسته احاطه می کند . این پوشش از دو غشای منفذ دار

تشکیل شده است . تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از طریق این منافذ صورت می گیرد .

59 . شیره هسته چیست ؟ به مایع درون هسته شیره هسته می گویند که DNA  و پروتئین های متصل  به آن هستک یا هستکها وپروتئین های تشکیل دهنده ی اسکلت هسته ای در آن قرار دارند .

60 . نقش اسکلت هسته ای چیست ؟ اسکلت هسته ای به صورت شبکه ی  در هم  رفته ای  در  هسته  قرار

      دارند که باعث استحکام هسته و پایداری پوشش هسته می شود

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:27 توسط مرتضی نوری زاده |