بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

1 - نظريه خلق الساعه توسط                       باطل شد .    

2-  نظريه خلق الساعه توسط                       اثبات شد .  

3 - مرحله دوم روش علمي                        نام دارد .      

4 - مرحله سوم روش علمي                    نام دارد.

5 وظيفه ميتو كندري                                       مي باشد .        

6 -  محل اتصال دو                را سانترومرگويند .           

7 -  محل اتصال دو  کروماتید را                 گويند .

8 – تجزيه وگوارش مواد توسط اندامك                  انجام ميشود .    

 9 - آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك                انجام ميشود

10 - وظيفه  شبكه آندو پلا سمي                                   مي باشد .

11 -   ماده اصلي كرو ماتين                        نام دارد .    

 12 – بيشتر ريبوزوم ها بر روي               قرار دارند .      

13 –  پروتئيني به نام             وظيفه انتقال گاز هاي تنفسي را درخون بر عهده دارد .         

14 – پروتئيني به نام هموگلوبین  وظيفه انتقال                   را در خون بر عهده دارد .

15 – سلول انرژي لازم براي انجام واكنش هاي زيستي                      رااز سوزاندن                  به دست مي آورد .

16 – سوخت رايج بسياري از سلول ها                     نا م دارد .        

17 – گلوکزمعروفترین                   می باشد .

18  -كرو ماتين از پروتئين و                 ساخته شده است .     

19- معروفترين دي ساكاريد                     نام دارد .

20- معروفترين مو نو ساكاريد                       نام دارد .     

21– نشاسته بيشتر در                   برگ  ذخيره مي شود        

22 - انتقال مواد واستحكام برگ ها از وظايف                   مي باشد. 

23 - انتقال آب ومواد معدني ازريشه به برگ ها ازوظايف               مي باشد. 

24 – در مو لكول كلرو فيل عنصر فلزي             وجود دارد .    

25 وظيفه  آوند چوبي                                مي باشد .

26- نام ديگر                  ، ويتامين   B2  مي باشد             

27– نام  قند موجوددر میوه ها  ،                   می باشد .

28-  کلسترول در روغن های               بیشتراست .              

29 - نام ديگر                  ، ويتامين   C  مي باشد             

30 – نام دیگر قند شیر                   می باشد .                    

31-  کلسترول در روغن های               کمتراست .

32 – كمبود يد درمادران باردارباعث بيماري               دركودك مي شود .

33– علت بيماري  گزرو فتا لمي كمبود                         است .

34 - نام ديگر ويتامين   C  ،                       مي باشد      

35 - تبديل غذا به ژله توسط                        انجام مي شود

36- كاربرد سيكلا مات موجب آسیب به                       مي شود .   

37 - نام ديگر ويتامين   A  ،           مي باشد .

38- علت بیماری آنمی کمبود                 می باشد .          

39- كاربرد                   به عنوان افزودنی غذایی موجب آسیب به     کروموزوم ها  مي شود .

40- علت بیماری گواتر کمبود                می باشد .          

41 علت بيماري  كوا شيور كور كمبود                       است .

42 -  خروج محصولات  فتوسنتزی از برگ  از وظایف               می باشد.

 

بخش دوم : سوالات جا خالی

آوند چوبی

23

فرانچسکو ردی

1

منیزیم

24

ون هلمونت

2

انتقال آب و مواد معدني

25

جمع آوري اطلاعات

3

ریبو فلاوین

26

فرضيه سازي

4

فروکتوز

27

آزاد کردن انرژی مواد

5

جانوری

28

کروماتید

6

اسید آسکوربیک

29

سانترومر

7

ويتامين   C

30

لیزوزوم

8

گیاهی

31

ميتو كندری

9

کرتینیسم

32

تولید و انتقال مواد

10

ويتامين   A

33

DNA

11

اسید آسکوربیک

34

شبكه آندو پلا سمي

12

امولسیون کننده

35

هموگلوبین

13

کروموزوم ها

36

گاز هاي تنفسي

14

رتینول

37

گلوکز

15

آهن

38

گلوکز

16

سيكلا مات

39

مو نو ساكاريد

17

ید

40

DNA

18

پروتئین

41

ساکارز

19

آوند آبکش

42

گلوکز

20

 

 

کلروپلاست

21

 

 

رگبرگ

22

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:11 توسط مرتضی نوری زاده |