آزمایش های زیست شناسی سال اول دبیرستان:

موضوع آزمایش  1 : آشنایی با میکروسکوپ و مشاهده سلول های چوب پنبه

موضوع آزمایش  2 : بررسی اثر دما بر نفوذپذیری انتخابی غشاء

موضوع آزمایش  3 : مشاهده واکوئول های گیاهی

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کوپ میکروسکوپی و اسلاید کروموزم ها

موضوع آزمایش  ۵ : مقایسه سلول جانوری و گیاهی ( سلول های مخاط دهان و سلول های بشره ی پیاز)

موضوع آزمایش  ۶: تعیین گروه خونی

موضوع آزمایش  ۷: مشاهده کوپ های آماده ی سلول های خون

موضوع آزمایش  ۸: مشاهده کوپ میکروسکوپی باکتری و اسلاید آن

موضوع آزمایش  ۹: مشاهده مولکول DNA

موضوع آزمایش  ۱۰: بررسی اثر نور و دما بر پدیده فتو سنتز در گیاه آبزی الودآ

موضوع آزمایش ۱۱: تشخیص وجود نشاسته به وسیله محلول ید

موضوع آزمایش  ۱۲: بررسی تغییرات PH و دما بر پروتئین ها ( سفیده ی تخم مرغ)

موضوع آزمایش  ۱۳: مشاهده برش عرضی برگ ( تاکید روی اپیدرم فوقانی و میان برگ و اپیدرم تحتانی و سلول های نگهبان روزنه )

موضوع آزمایش  ۱۴: مشاهده کلروپلاست در برگ الودآ

 آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی :

جلسه اول

موضوع آزمایش  1: میکروب ها با ترشح آنزیم های خارج سلولی از مواد غذایی استفاده می کنند.

توجه : با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1: آشنایی با میکروسکوپ و طرز کار آن

موضوع آزمایش2:مشاهده جلبک سبز رشته ای و تک سلولی آب راکد (مشاهده پارامسی  و تشخیص  واکائول های ضربان دار )

موضوع آزمایش 3:مشاهده ساختمان پر و تار عنکبوت به کمک میکروسکوپ

موضوع آزمایش  4 : مشاهده رشته های سلولز در پنبه

جلسه سوم ( هدف آزمایش : مشاهده سلول های گیاهی)

موضوع آزمایش  1 : مشاهده بشره پیاز و پدیده پلاسمولیز در آن

موضوع آزمایش  2 : مشاهده برگ الودا و کلروپلاست های داخل آن

موضوع آزمایش  3 : مشاهده سلول های نگهبان روزنه

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده میکروسکوپی ماهیچه مختلط

موضوع آزمایش  2 : مشاهده میکروسکوپی استخوان متراکم

جلسه پنجم ( موضوع : بررسی ساختار میکروسکوپی ساقه ی تک لپه و دولپه)

موضوع آزمایش  1 : مشاهده برش عرضی ساقه ی تک لپه و دو لپه  

 موضوع آزمایش  2 : مشاهده برش عرضی ساقه حسن یوسف و ساقه برگ بیدی و تشخیص باقت های مختلف کوتیکول اپیدروم ، پارنشیم ، کلانشیم و آوندها

موضوع آزمایش  3: مشاهده بافت اسکروئید در میوه گلابی و مقایسه آن با اسکلونشیم در ساقه ی چو بی شده

جلسه ششم ( هدف آزمایش : مشاهده انواع آوندهای چوبی ( مارپیچی ، مخطط و ... )

موضوع آزمایش  1 : برش طولی ساقه ( کرفس و حسن یوسف )

موضوع آزمایش  2 : برش عرضی ریشه ( مشاهده پوست ، استوانه مرکزی ، لایه ریشه زا و ...)

جلسه هفتم

موضوع آزمایش  1: اندازه گیری ظرفیت حیاتی شش ها

موضوع آزمایش  2: تغییرات فشار و حجم در مدل قفسه سینه

موضوع آزمایش  3 : مقایسه مقدار دی اکسید کربن در هوای دم و بازدم

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کروموپلاست ها در پارانشیم گوجه فرنگی

موضوع آزمایش  5 : مشاهده آمیلوپلاست ها در پارانشیم ساقه سیب زمینی ( بررسی انواع پلاست ها )

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : تشریح قلب گوسفند

موضوع آزمایش  2 : تهیه فیلم خون ( گسترش خونی ) و تشخیص انواع گلبول ها

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده گردش خون ماهی

موضوع آزمایش  2 : ساختن آشام سنج

موضوع آزمایش  3 : تشریح کلیه گوسفند

آزمایش های زیست شناسی سال سوم تجربی:

جلسه اول

موضوع آزمایش  1 : تشریح مغز گوساله

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1 : تشریح چشم گوساله

موضوع آزمایش  2 : تعیین حساسیت پوست

موضوع آزمایش  3 : تعیین مناطق چشایی زبان

جلسه سوم

موضوع آزمایش  1 : استخراج DNA از عصاره پیاز

موضوع آزمایش  2 : بررسی بخش های مختلف گل ( پرچم ، مادگی ) نشان دادن گل تک جنسی و دو جنسی

موضوع آزمایش  3 : شناسایی ماکروسکوپی گیاهان تک لپه و دولپه

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : مخمر نان چگونه تولید مثل می کنند

موضوع آزمایش  2 : تشخیص اسپروفیت و گامتوفیت خزه و سرخس

موضوع آزمایش  3 : شناسایی مخروط نر و ماده ی کاج ، مشاهده رویان کاج به وسیله لوپ

فعاليت هاي آزمايشگاهي زیست شناسی

فعاليت هاي آزمايشگاهي مورد انتظار درس زيست شناسي دوره ي متوسطه درسه حيطه ي مشاهده ، فعاليت ذهني و فعاليت عملي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد .

الف) حيطه ي مشاهده

اين حيطه بر اساس مشاهدة پوستر ، مولاژ ، اسلايد ، ميكروسكوپ و تشخيص بخش هاي مختلف نمونه مورد بررسي انجام مي شود .

 نمونه هايي از حيطة مشاهده در كتاب هاي زيست شناسي نظام سالي ـ واحدي

ـ تشخيص سلول هاي گياهي و جانوري ، اندامك هاي آنها

ـ تشخص اجزاء ماكروسكوپي برگ

ـ تشخيص ساختار خارجي باكتريها و هاگ دروني آنها

ـ تشخيص بافت هاي گياهي و جانوري

ـ تشخيص اجزاي دستگاههاي مختلف بدن انسان

ـ تشخيص اندام هاي حسي ( چشم ، گوش ، بيني ، زبان و پوست ) در انسان

ـ تشخيص ميكروسكوپي چشم مركب

ـ تشخيص دستگاههاي مختلف بدن جانوران ( ملخ ، كرم خاكي ، قورباغه ، ماهي و كبوتر)

ـ تشخيص سلولهاي خوني

ـ تشخيص ماهيچه هاي بدن انسان و اسكلت آدمي

ـ شناسايي گياهان مختلف ( خزه ، سرخس و كاج ) و اجزاي آنها

 

+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 22:13 توسط مرتضی نوری زاده |