زنبورعسل نر که از تخمک لقاح نیافته بوجود میاید ..به روش بکرزایی..هاپلویید است وزنبورهای ماده کارگر یا ملکه از تخمک های لقاح یافته بوجود می آید دیپلویید می باشد در تعیین جنسیت کروموزومهای جنسی دخالت ندارند کمیت وکیفیت غذای که در اختیار لارو دیپلویید قرار میگیرد ملکه یا کارگر بودن راتعیین میکند ملکه فقط از ژله رویال تغذیه می کند ....زنبور نر به طریق میتوز گامت تولید میکند وهرگز تتراد تشکیل نمی دهد....

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ساعت 7:30 توسط مرتضی نوری زاده |

 انیمیشن تفاوت سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی

http://www.zistmehdi.com/wp-content/uploads/ThreeDomains.swf

انیمیشن چگونگی فاگوسیتوز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/phagocitosis.swf

انیمیشن پیوستگی عملکرد غشاهای درونی

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/endomembrane%20protein%20synthesis.swf

انیمیشن تقسیم میتوز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/crome3.swf

انیمیشن تقسیم میوز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/meiosis.swf

انیمیشن سیالیت غشا

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane%20fluidity.swf

انیمیشن رونویسی

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/transcription.swf

انیمیشن ترجمه

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/translation.swf

انیمیشن عملکرد پروتئین کانالی

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/channel.swf

انیمیشن اسمز

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/osmosis.swf

انتشار

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/diffusion.swf

+ نوشته شده در شنبه ششم دی ۱۳۹۳ساعت 19:55 توسط مرتضی نوری زاده |

ادامه مطلب را ببینید:

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:56 توسط مرتضی نوری زاده |

ادامه مطلب را ببینید:

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:46 توسط مرتضی نوری زاده |

در ادامه مطلب :

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:26 توسط مرتضی نوری زاده |

 

به ادامه مطلب بروید:

+ نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:43 توسط مرتضی نوری زاده |

عمل اینترفرون

+ نوشته شده در یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:4 توسط مرتضی نوری زاده |

لطفا به ادامه مطلب بروید.

+ نوشته شده در سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:25 توسط مرتضی نوری زاده |

لطفا به ادامه مطلب بروید.

+ نوشته شده در سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:20 توسط مرتضی نوری زاده |

برای دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

+ نوشته شده در سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:22 توسط مرتضی نوری زاده |

مطالب قدیمی‌تر